Revigas

Základné pojmy


Nakoľko nie každý je zbehlý v danej problematike, pre orientáciu uvádzame niekoľko základných pojmov s ktorými sa v rámci našich služieb môžete stretnúť.

REVÍZIA

  • je činnosťou vykonávanou na zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje technický stav zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti
  • často sa nahrádza pojmom odborná prehliadka a odborná skúška
  • revízie rozdeľujeme na východiskové a pravidelné

VÝCHODISKOVÁ REVÍZIA

  • je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom zariadení pred jeho uvedením do prevádzky

PRAVIDELNÁ REVÍZIA

  • je revízia už prevádzkovaných zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách
  • dané lehoty je možné nájsť v prílohách vyhlášky 508/2009 Z.z. v závislosti od druhu a typu príslušného zariadenia

SPRÁVA O REVÍZII

  • je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C.

Skupina A

  • technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia

Skupina B

  • technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia

Skupina C

  • technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia

Technické zariadenia skupiny A a B skupiny sa považujú sa vyhradené technické zariadenia. Ich podrobnejšie rozdelenie možno nájsť vo vyššie uvedenej vyhláške.